ஆன்மிகம்

பணம் தானாக உங்களுடைய வீட்டிற்குள் வரும் கொட்டாங்குச்சியில் 5 பொருளை வைத்து இந்த இடத்தில் வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

பணம் தானாக உங்களுடைய வீட்டிற்குள் வரும் கொட்டாங்குச்சியில் 5 பொருளை வைத்து இந்த இடத்தில் வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

பணம் தானாக உங்களுடைய வீட்டிற்குள் வரும் கொட்டாங்குச்சியில் 5 பொருளை வைத்து இந்த இடத்தில் வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button