இந்திய செய்திகள்

ஒன்னும் இல்லாத ஒருவனிடம் கூட பல பல கோடி பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்க இந்த 1 பொருளை வைத்து இப்படி செய்தால் போதும்பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

ஒன்னும் இல்லாத ஒருவனிடம் கூட பல பல கோடி பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்க இந்த 1 பொருளை வைத்து இப்படி செய்தால் போதும்பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

ஒன்னும் இல்லாத ஒருவனிடம் கூட பல பல கோடி பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்க இந்த 1 பொருளை வைத்து இப்படி செய்தால் போதும்பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button