ஆன்மிகம்கல்வி

வீட்டில் அதிக பணம் சேர வேண்டுமா? பணத்துடன் இந்த ஒரு பொருளை சேர்த்து இந்த இடத்தில் வைத்தால் கடன் காணாமல் போகும், பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

வீட்டில் அதிக பணம் சேர வேண்டுமா? பணத்துடன் இந்த ஒரு பொருளை சேர்த்து இந்த இடத்தில் வைத்தால் கடன் காணாமல் போகும், பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

வீட்டில் அதிக பணம் சேர வேண்டுமா?
பணத்துடன் இந்த ஒரு பொருளை சேர்த்து இந்த இடத்தில் வைத்தால் கடன் காணாமல் போகும், பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button