ஆன்மிகம்

உங்க வீட்டுல துளிசி செடி இருக்கா? தப்பி தவறி கூட துளிசி அருகில் இந்த பொருளை வைக்காதீர்கள் வீட்டில் பண கஷ்டம் பண விரயம் ஏற்படும் வறுமை மேல் வறுமை ஏற்படும்.

உங்க வீட்டுல துளிசி செடி இருக்கா? தப்பி தவறி கூட துளிசி அருகில் இந்த பொருளை வைக்காதீர்கள் வீட்டில் பண கஷ்டம் பண விரயம் ஏற்படும் வறுமை மேல் வறுமை ஏற்படும்.

உங்க வீட்டுல துளிசி செடி இருக்கா?
தப்பி தவறி கூட துளிசி அருகில் இந்த பொருளை வைக்காதீர்கள் வீட்டில் பண கஷ்டம் பண விரயம் ஏற்படும் வறுமை மேல் வறுமை ஏற்படும்.

Related Articles

Back to top button