ஆன்மிகம்

உங்கள் வீட்டில் எவ்வளவு பெரிய பண கஷ்டம் இருந்தாலும் இந்த ஒரு விளக்கு மட்டும் ஏற்றுங்கள் கஷ்டம் தீர்ந்து நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்!

உங்கள் வீட்டில் எவ்வளவு பெரிய பண கஷ்டம் இருந்தாலும் இந்த ஒரு விளக்கு மட்டும் ஏற்றுங்கள் கஷ்டம் தீர்ந்து நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்!

உங்கள் வீட்டில் எவ்வளவு பெரிய பண கஷ்டம் இருந்தாலும் இந்த ஒரு விளக்கு மட்டும் ஏற்றுங்கள் கஷ்டம் தீர்ந்து நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்!

Related Articles

Back to top button