ஆன்மிகம்

பரம ஏழை கூட பணக்காரர் ஆக இந்த 2 பொருட்களை நீங்கள் பணம் வைக்கும் இடத்தில் வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் வீட்டில் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

பரம ஏழை கூட பணக்காரர் ஆக இந்த 2 பொருட்களை நீங்கள் பணம் வைக்கும் இடத்தில் வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் வீட்டில் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

பரம ஏழை கூட பணக்காரர் ஆக இந்த 2 பொருட்களை நீங்கள் பணம் வைக்கும் இடத்தில் வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் வீட்டில் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button