ஆன்மிகம்

கார்த்திகை தீப தினம் ஆன இன்று வீட்டில் செல்வம் சேர நீங்க ஏற்ற வேண்டிய முக்கியமான 3 தீபங்கள் இந்த தீபங்களை இப்படி ஏற்றினால் போதும் குபேரரின் மனம் குளிர்ந்து பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.

கார்த்திகை தீப தினம் ஆன இன்று வீட்டில் செல்வம் சேர நீங்க ஏற்ற வேண்டிய முக்கியமான 3 தீபங்கள் இந்த தீபங்களை இப்படி ஏற்றினால் போதும் குபேரரின் மனம் குளிர்ந்து பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.

கார்த்திகை தீப தினம் ஆன இன்று வீட்டில் செல்வம் சேர நீங்க ஏற்ற வேண்டிய முக்கியமான 3 தீபங்கள் இந்த தீபங்களை இப்படி ஏற்றினால் போதும் குபேரரின் மனம் குளிர்ந்து பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.

Related Articles

Back to top button