ஆன்மிகம்

உங்களிடம் பணமே இல்லாத சூழ்நிலையே வரக்கூடாதா யாரிடமும் பணம் கேட்டு நிற்க கூடாதா ? அப்ப மறக்காமல் இந்த மூன்று விடயத்தை செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

உங்களிடம் பணமே இல்லாத சூழ்நிலையே வரக்கூடாதா யாரிடமும் பணம் கேட்டு நிற்க கூடாதா ? அப்ப மறக்காமல் இந்த மூன்று விடயத்தை செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

உங்களிடம் பணமே இல்லாத சூழ்நிலையே வரக்கூடாதா யாரிடமும் பணம் கேட்டு நிற்க கூடாதா ? அப்ப மறக்காமல் இந்த மூன்று விடயத்தை செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button