இந்திய செய்திகள்

தீராத கஷ்டம்,பணப்பிரச்சனை நீங்க சக்திவாய்ந்த ஒரு வரி மந்திரத்திரை சொல்லி இந்த பொருளை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்யுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

தீராத கஷ்டம்,பணப்பிரச்சனை நீங்க சக்திவாய்ந்த ஒரு வரி மந்திரத்திரை சொல்லி இந்த பொருளை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்யுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button