சமையல் குறிப்புகள்

கட்டுக்கட்டாகபணம் சேர இந்த சாமி படத்தை பீரோவில் வைத்தால் போதும் கடன் அனைத்தும் தீர்ந்து பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

கட்டுக்கட்டாகபணம் சேர இந்த சாமி படத்தை பீரோவில் வைத்தால் போதும் கடன் அனைத்தும் தீர்ந்து பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

கட்டுக்கட்டாகபணம் சேர
இந்த சாமி படத்தை பீரோவில் வைத்தால் போதும் கடன் அனைத்தும் தீர்ந்து பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button