ஆன்மிகம்

இந்த ஒரு பூவை மகாலஷ்மி படத்திற்கு வைத்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று நீங்கள் சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

இந்த ஒரு பூவை மகாலஷ்மி படத்திற்கு வைத்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று நீங்கள் சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

இந்த ஒரு பூவை மகாலஷ்மி படத்திற்கு வைத்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று நீங்கள் சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button