சினிமா

நினைத்தது உடனே நடக்க தண்ணீரை வைத்து இப்படி செய்தால் நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் உடனே நல்லாதாத நடக்கும்.

நினைத்தது உடனே நடக்க தண்ணீரை வைத்து இப்படி செய்தால் நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் உடனே நல்லாதாத நடக்கும்.

நினைத்தது உடனே நடக்க தண்ணீரை வைத்து இப்படி செய்தால் நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் உடனே நல்லாதாத நடக்கும்.

Related Articles

Back to top button