ஆன்மிகம்

பணமும் நகையும் மலை போல சேர இதை நீங்கள் பணம் வைக்கும் இடத்தில் வைத்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

பணமும் நகையும் மலை போல சேர இதை நீங்கள் பணம் வைக்கும் இடத்தில் வைத்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

பணமும் நகையும் மலை போல சேர இதை நீங்கள் பணம் வைக்கும் இடத்தில் வைத்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button