ஆன்மிகம்

வீட்டில் அதிக பணம் சேர வேண்டுமா? அப்ப கடன் தீர்க்கும் கலச நீர் வழிபாடு வாரம் ஒரு முறை இந்த முறையில் பூஜை செய்யுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

வீட்டில் அதிக பணம் சேர வேண்டுமா? அப்ப கடன் தீர்க்கும் கலச நீர் வழிபாடு வாரம் ஒரு முறை இந்த முறையில் பூஜை செய்யுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

வீட்டில் அதிக பணம் சேர வேண்டுமா?
அப்ப கடன் தீர்க்கும் கலச நீர் வழிபாடு வாரம் ஒரு முறை இந்த முறையில் பூஜை செய்யுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

 

Related Articles

Back to top button