சமையல் குறிப்புகள்

வீட்டில் பணம் வைக்கும் இடத்தில் இதை வைத்தால் பணம் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

வீட்டில் பணம் வைக்கும் இடத்தில் இதை வைத்தால் பணம் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

வீட்டில் பணம் வைக்கும் இடத்தில் இதை வைத்தால் பணம் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button