ஆன்மிகம்

பணப்பிரச்சனை தீர கடன் காணாமல் போகும் இன்று இரவு இந்த பொருளை இந்த இடத்தில் வைத்து இந்த ஒரு வார்த்தையை எழுதுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

பணப்பிரச்சனை தீர கடன் காணாமல் போகும் இன்று இரவு இந்த பொருளை இந்த இடத்தில் வைத்து இந்த ஒரு வார்த்தையை எழுதுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button