ஆன்மிகம்

பீரோவில் இந்த 5 பொருட்களை ஒன்றாக சேர்த்து இந்த இடத்தில் வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும் என்று சொல்லும் அளவிற்கு வீட்டில் பணம் சேர்ந்து கொணாடே இருக்கும்

பீரோவில் இந்த 5 பொருட்களை ஒன்றாக சேர்த்து இந்த இடத்தில் வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும் என்று சொல்லும் அளவிற்கு வீட்டில் பணம் சேர்ந்து கொணாடே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button