ஆன்மிகம்

தீராத கடன் தொல்லையும் தீர்க்கும் வசம்பு தீபம். நீங்கள் இப்படிதீபம் ஏற்றினால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

தீராத கடன் தொல்லையும் தீர்க்கும் வசம்பு தீபம். நீங்கள் இப்படிதீபம் ஏற்றினால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button