ஆன்மிகம்

பச்சை கற்பூரத்தை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு பணம் உங்களுக்கு வீட்டில் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

பச்சை கற்பூரத்தை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு பணம் உங்களுக்கு வீட்டில் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button