ஆன்மிகம்

சமையல் அறையில் இந்த இரண்டு பொருட்களை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

சமையல் அறையில் இந்த இரண்டு பொருட்களை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button