ஆன்மிகம்

இந்த இரண்டு பொருட்களை ஒன்றாக சேர்த்து இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் குபேரரின் மனம் குளிர்து பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

இந்த இரண்டு பொருட்களை ஒன்றாக சேர்த்து இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் குபேரரின் மனம் குளிர்து பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button