ஆன்மிகம்

லட்சக்கணக்கில் பணம் சேர்வதற்கு இந்த இரண்டு பொருட்களை இந்த இந்த இடத்தில் வைத்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

லட்சக்கணக்கில் பணம் சேர்வதற்கு இந்த இரண்டு பொருட்களை இந்த இந்த இடத்தில் வைத்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button