ஆன்மிகம்

ஏலக்காயினை வீட்டில் இப்படி செய்து இந்த இடத்தில் வைத்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு பணம் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

ஏலக்காயினை வீட்டில் இப்படி செய்து இந்த இடத்தில் வைத்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு பணம் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

ஏலக்காயினை வீட்டில் இப்படி செய்து இந்த இடத்தில் வைத்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு பணம் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button