இந்திய செய்திகள்

விளக்கு ஏற்றும்போது இந்த 1 பொருளை போட்டு ஏற்றுங்கள் பணம் மலை போல் சேரும், சொந்த வீடு யோகம் வரும். நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

விளக்கு ஏற்றும்போது இந்த 1 பொருளை போட்டு ஏற்றுங்கள் பணம் மலை போல் சேரும், சொந்த வீடு யோகம் வரும். நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button