ஆன்மிகம்

காலையில் எழுந்ததும் முதல் வார்த்தையை சொல்லி இந்த பொருளை வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் 

காலையில் எழுந்ததும் முதல் வார்த்தையை சொல்லி இந்த பொருளை வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் 

காலையில் எழுந்ததும் முதல் வார்த்தையை சொல்லி இந்த பொருளை வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button