மருத்துவம்

தலைமுடி நல்லா கருகருன்னு அசுர வேகத்தில் வளர வெந்தயத்துடன் இந்த ஒரு பொருளை சேர்த்து மட்டும் சேர்த்து ஹேர் பேக்கா போட்டாலே போதும். இனி நீங்களே நினைத்தாலும் உங்க முடி வளர்ச்சியை தடுக்க முடியாது.

தலைமுடி நல்லா கருகருன்னு அசுர வேகத்தில் வளர வெந்தயத்துடன் இந்த ஒரு பொருளை சேர்த்து மட்டும் சேர்த்து ஹேர் பேக்கா போட்டாலே போதும். இனி நீங்களே நினைத்தாலும் உங்க முடி வளர்ச்சியை தடுக்க முடியாது.

தலைமுடி நல்லா கருகருன்னு அசுர வேகத்தில் வளர வெந்தயத்துடன் இந்த ஒரு பொருளை சேர்த்து மட்டும் சேர்த்து ஹேர் பேக்கா போட்டாலே போதும். இனி நீங்களே நினைத்தாலும் உங்க முடி வளர்ச்சியை தடுக்க முடியாது.

Related Articles

Back to top button