ஆன்மிகம்

பரம ஏழை கூட பணக்காரராக மாற்றும் சக்தி பச்சை கற்பூரத்திற்கு உள்ளது இந்த பச்சை கற்பூரத்தை இந்த திசையில் இப்படி வைத்தால்போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

பரம ஏழை கூட பணக்காரராக மாற்றும் சக்தி பச்சை கற்பூரத்திற்கு உள்ளது இந்த பச்சை கற்பூரத்தை இந்த திசையில் இப்படி வைத்தால்போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button