ஆன்மிகம்

வாடகை வீட்டில் இருப்பவர்கள் சொந்த வீடு கட்ட காமாட்சி விளக்கை இந்த நாட்களில் இப்படி விளக்கு ஏற்றி வழிபட்டால் கூடிய விரைவில் சொந்த வீடு கட்டும் கனவு நினைவாகும்.

வாடகை வீட்டில் இருப்பவர்கள் சொந்த வீடு கட்ட காமாட்சி விளக்கை இந்த நாட்களில் இப்படி விளக்கு ஏற்றி வழிபட்டால் கூடிய விரைவில் சொந்த வீடு கட்டும் கனவு நினைவாகும்.

Related Articles

Back to top button