ஆங்கிலம் பேசுவோம்

இந்த இரண்டு பொருட்களை ஒன்றாக சேர்த்து இந்த இடத்தில் வைத்தால் கோடி கடனும் காணாமல் போகும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் பகிருங்கள்

இந்த இரண்டு பொருட்களை ஒன்றாக சேர்த்து இந்த இடத்தில் வைத்தால் கோடி கடனும் காணாமல் போகும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் பகிருங்கள்

Related Articles

Back to top button