ஆன்மிகம்

வீட்டில் நீங்கள் போதும் போதும் சொல்றளவுக்கு பணம் சேர இந்த பொருளை உப்பு ஜாடியின் கீழ் மறைத்து வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

வீட்டில் நீங்கள் போதும் போதும் சொல்றளவுக்கு பணம் சேர இந்த பொருளை உப்பு ஜாடியின் கீழ் மறைத்து வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

 

Related Articles

Back to top button