ஆன்மிகம்

இந்த ஒரு பொருளை மட்டும் வைத்து இப்படி செய்தால் அடகு வைத்த நகைக்கூட விரைவில் வீடு வந்து சேர்ந்து விடும். பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

இந்த ஒரு பொருளை மட்டும் வைத்து இப்படி செய்தால் அடகு வைத்த நகைக்கூட விரைவில் வீடு வந்து சேர்ந்து விடும். பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button