ஆன்மிகம்

இந்த இரண்டு பொருளை இப்படி பயன்படுத்தி பாருங்கள் தீராத கடன், பணக்கஷ்டம், பிரச்சனை அனைத்தும் தீரும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

இந்த இரண்டு பொருளை இப்படி பயன்படுத்தி பாருங்கள் தீராத கடன், பணக்கஷ்டம், பிரச்சனை அனைத்தும் தீரும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button