மருத்துவம்

இது தெரியாமல் போச்சு இவ்வளவு நாள் ஒரு அடி கூட நடக்க முடியாதவரையும் படுக்கையில் இருப்பவரையும் குதிரை போல ஓடவைக்கும் டாக்டரும் அதிர்ந்தனர்

இது தெரியாமல் போச்சு இவ்வளவு நாள் ஒரு அடி கூட நடக்க முடியாதவரையும் படுக்கையில் இருப்பவரையும் குதிரை போல ஓடவைக்கும் டாக்டரும் அதிர்ந்தனர்

Related Articles

Back to top button