மருத்துவம்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு இதை ஒரு தடவை தேய்த்தால் பல் சொத்தை 2 நிமிடத்தில் சரியாகிவிடும்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு இதை ஒரு தடவை தேய்த்தால் பல் சொத்தை 2 நிமிடத்தில் சரியாகிவிடும்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு
இதை ஒரு தடவை தேய்த்தால் பல் சொத்தை 2 நிமிடத்தில் சரியாகிவிடும்

Related Articles

Back to top button