ஆன்மிகம்

கோடி கடனும் அடைந்த பணம் மலை போல சேர இந்த ஒரு பொருளை இந்த மூன்று இடத்தில் வைத்து இது போல் செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

கோடி கடனும் அடைந்த பணம் மலை போல சேர இந்த ஒரு பொருளை இந்த மூன்று இடத்தில் வைத்து இது போல் செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button