ஆன்மிகம்

கோடி கடனும் காணாமல் போக பணக்கஷ்டம் நீங்க இந்த ஒரு பொருளை விளக்கில் போட்டு இந்த திசையில் வைத்து இப்படி ஏற்றுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

கோடி கடனும் காணாமல் போக பணக்கஷ்டம் நீங்க இந்த ஒரு பொருளை விளக்கில் போட்டு இந்த திசையில் வைத்து இப்படி ஏற்றுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button