ஆன்மிகம்

இந்த ஒரு பொருளுக்கு பணத்தை ஈர்க்கும் சக்தி உண்டு இந்த ஒரு பொருளை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

இந்த ஒரு பொருளுக்கு பணத்தை ஈர்க்கும் சக்தி உண்டு இந்த ஒரு பொருளை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button