ஆன்மிகம்

கோடி கணக்கில் பணம் உங்களிடம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கு லட்சுமி தேவிக்கு இந்த ஒரு பூவை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

கோடி கணக்கில் பணம் உங்களிடம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கு லட்சுமி தேவிக்கு இந்த ஒரு பூவை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button