ஆன்மிகம்

கோடி கடனும் காணாமல் போய் பணம் மடமட என சேர இந்த ஒரு பொருளை சனிக்கிழமை அன்று வாங்கி இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

கோடி கடனும் காணாமல் போய் பணம் மடமட என சேர இந்த ஒரு பொருளை சனிக்கிழமை அன்று வாங்கி இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

கோடி கடனும் காணாமல் போய் பணம் மடமட என சேர இந்த ஒரு பொருளை சனிக்கிழமை அன்று வாங்கி இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button