ஆன்மிகம்

கோடி கடனும் தீர இந்த ஒரு பொருளை வைத்து இந்த இடத்தில் விளக்கினை வைத்து இப்படி ஏற்றினால் போதும் குபேரரின் மனம் குளிர்து பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

கோடி கடனும் தீர இந்த ஒரு பொருளை வைத்து இந்த இடத்தில் விளக்கினை வைத்து இப்படி ஏற்றினால் போதும் குபேரரின் மனம் குளிர்து பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button