ஆன்மிகம்

வீட்டில் நீங்கள் போதும் போதும் சொல்றளவுக்கு பணம் சேர வேண்டுமா ? இந்த பொருளை வைத்து இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி விளக்கு ஏற்றினால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

வீட்டில் நீங்கள் போதும் போதும் சொல்றளவுக்கு பணம் சேர வேண்டுமா ?
இந்த பொருளை வைத்து இந்த இடத்தில்
வைத்து இப்படி விளக்கு ஏற்றினால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

 

Related Articles

Back to top button