ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 1

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 1

Hold on – நிறுத்து

Get off – இறங்கு

He says – அவன் கூறுகிறான்

You say – நீ கூறுகிறாய்

It says – அது கூறுகிறது.

We said – நாம் கூறுகிறோம்

He said – அவன் கூறுகிறான்

It said – அது கூறுயது

He goes – அவன் செல்கிறான்

It goes – அது செல்கிறது

They go – அவர்கள் செல்கிறார்கள்

We went – நாம் சென்றோம்

He went – அவன் சென்றான்

It went – அது சென்றது

You ask – நீ கேட்கிறாய்

He asks – அவன் கேட்கிறான்

It asks -அது கேட்கிறது

I asked – நான் கேட்டேன்

 

Related Articles

Back to top button