ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 2

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 2

Don’t drive fast – வேகமாக ஓட்டாதே

What’s tha problem? – என்ன பிரச்சினை

What a wind! – என்ன ஒரு காற்று

Who’s absent? – யார் வரவில்லை

I like it very much – எனக்கு இது மிகவும் பிடிக்கும்

Who is coming – யார் வந்து கொண்டு இருக்கிறார்

How much do you need – எவ்வளவு உனக்கு தேவை

Latest news – தற்போதைய செய்தி

Nice guys – நல்ல இளைஞர்கள்

I have to est – நான் சாப்பிட வேண்டி உள்ளது

இந்த சிறிய வாக்கியங்களை நினைவில் வைத்திருந்தாலே போதும், நீங்கள் ஓரளவுக்கு ஆங்கிலத்தில் உரையாட முடியும்…

Related Articles

Back to top button