ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 10

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 10

Couple – ஜோடி

Consumer – நுகர்வோர்

Contain – கொண்டிருக்கும்

Community – சமுதாயம்

Cost – விலை

Commercial – வணிகரீதியான

Close – நெருக்கமான

Company – நிறுவனம்

Card – அட்டை

Conference – மாநாடு

Related Articles

Back to top button