ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலம் பேசுவோம் பகுதி 24

I can
என்னால் முடியும்

Don’t hesitate
தயங்காதே

Not me
நான் இல்லை

What else
வேற என்ன

Stay away
விலகி இரு

Who knows
யாருக்கு தெரியும்

Hurry up
சீக்கிரம்

How is it
எப்படி இருக்கிறது

Time’s up
நேரம் முடிந்தது

Come soon
சீக்கிரம் வா

Related Articles

Back to top button