ஆங்கிலம் பேசுவோம்

SHALL யை பயன்படுத்தி ஆங்கிலத்தில் எவ்வாறு வாக்கியம் அமைப்பது..

Shall we go now
நாங்கள் இப்போது போவோமா

Shall I write this
நான் இதை எழுதட்டா

Shall we play here
நாங்கள் இங்கு விளையாடுவமா

Shall I tell Now
நான் இப்ப சொல்லட்டா

Shall we Study now
நாங்கள் இப்ப படிப்பமா

Shall I take this
நான் இதை எடுக்கட்டா

Shall I come here
நான் இங்கு வரட்டா

Shall I go there
நான் அங்கு போகட்டா

Shall we take this
நாங்கள் இதை எடுப்பமா

Shall I give This
நான் இதை கொடுக்கட்டா

Shall I tell you
நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டா

Shall we start this work
நாங்கள் இந்த வேலையை ஆரம்பிக்கட்டா.

Shall I tell now
நான் இப்ப சொல்லட்டா

Shall we Study now
நாங்கள் இப்ப படிப்பமா

Related Articles

Back to top button