ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 28

Action – செய்கை

Advice – புத்திமதி

Agreement – ஒப்பந்தம்

Ancient – பழமையான

Apology – மன்னிப்பு

Factory – தொழிற்சாலை

Vacant – காலியான

Vague – நிச்சயமில்லாத

Vegetable – மரக்கறி

Vein – சிரை

Calculation – கணக்கீடு

Chapter – அத்தியாயம்

Client – கட்சிக்காரர்

Fortune – அதிர்ஷ்டம்

Final – இறுதி

Related Articles

Back to top button