ஆங்கிலம் பேசுவோம்

பறவைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழியில்..

Cock
சேவல்

Crane
கொக்கு

Dove
புறா

Crow
காகம்

Cuckoo
குயில்

Duck
வாத்து

Eagle
கழுகு

Hen
கோழி

Quail
காடை

Hoopoe
கொண்டலாத்தி

King Fisher
மீன் கொத்தி

Live birds
அன்றில் பறவை

Parrot
கிளி

Peacock
மயில்

Related Articles

Back to top button