ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில்பேசுவோம் பகுதி 30

How are you?
நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்?

What is your name?
உங்கள் பெயர் என்ன?

How old are you?
உங்கள் வயது என்ன?

Where are you living now?
நீங்கள் இப்போது எங்கே வாழ்கிறீர்கள்?

What is the time now?
இப்போது நேரம் என்ன?

Be careful
கவனமாக இரு

Don’t worry
கவலைப்பட வேண்டாம்

Can you translate this for me?
இதை எனக்காக மொழிபெயர்க்க முடியுமா?

Everyone knows it
இது அனைவருக்கும் தெரியும்

Everything is ready
எல்லாம் தயாராக உள்ளது

Related Articles

Back to top button