ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழியில் கொன்றை வேந்தன். பகுதி 1

அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்
Father and mother are the foremost Gods

ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று
Worshipping in a shrine is good

இல்லறம் அல்லது நல்லறம் அன்று
Abjuring domestic life is never a virtue

ஈயார் தேட்டை தீயார் கொள்வர்
Niggard’s riches would be looted

உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க்கு அழகு
Moderate eating makes a woman pretty

ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும்
Antagonising countrymen would ruin your roots

எண்ணும் எழுத்தும் கண் எனத் தகும்
Mathematics and literature are like two eyes

ஏவா மக்கள் மூவா மருந்து
A nostrum for parents is inferring their wishes

ஐயம் புகினும் செய்வன செய்
Do it right even if you beg

ஒருவனைப் பற்றி ஓரகத்து இரு
Always cling on to a worthy guy

ஓதலின் நன்றே வேதியர்க்கு ஒழுக்கம்
Brahman’s duty is to recite vedic scriptures

ஔவியம் பேசுதல் ஆக்கத்திற்கு அழிவு
Jealousy ruins progress

அஃகமும் காசும் சிக்கெனத் தேடு
Be prudent in seeking grains and money

கற்பு எனப் படுவது சொல் திறம்பாமை
Morality is all about no breach of trust

காவல் தானே பாவையர்க்கு அழகு
Guarding against breach adds beauty to a woman

கிட்டாதாயின் வெட்டென மற
Foreget what you can’t get

கீழோர் ஆயினும் தாழ உரை
Be humble even to underlings

குற்றம் பார்க்கில் சுற்றம் இல்லை
Fault finding will deprive relationships

கூர் அம்பு ஆயினும் வீரியம் பேசேல்
Arrows never brag about valour

கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம்
Give up if your action will harm some one

கேட்டில் உறுதி கூட்டும் உடைமை
Tenacity in adversity enhances possession

கைப் பொருள் தன்னில் மெய்ப் பொருள் கல்வி
Education is the true wealth than your craft

கொற்றவன் அறிதல் உற்ற இடத்து உதவி
Proximity with ruler helps in times of need

கோள் செவிக் குறளை காற்றுடன் நெருப்பு
Gossip by a tattler is like a fire fanned by wind

கௌவை சொல்லின் எவ்வருக்கும் பகை
Denigrating others cause ill will

சந்ததிக்கு அழகு உவந்து இசையாமை
Children thrive.. when parents don’t yield

சான்றோர் என்கை ஈன்றோர்க்கு அழகு
Bringing up noble children is the duty of parents

சிவத்தைப் பேணில் தவத்திற்கு அழகு
Cherishing Shiva is mark of austerity

சீரைத் தேடின் ஏரைத் தேடு
Till the land to seek wealth

சுற்றத்திற்கு அழகு சூழ இருத்தல்
To have kins around is comely

சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும்
Gambling and arguments bring distress

செய்தவம் மறந்தால் கைத்தவம் ஆளும்
Ignorance rules when one forgets skills

சேமம் புகினும் யாமத்து உறங்கு
A snooze is exigent even for a watchman

சை ஒத்து இருந்தால் ஐயம் இட்டு உண்
If affordable give alms before you dine

சொக்கர் என்பவர் அத்தம் பெறுவர்
Unblemished become affluent

சோம்பர் என்பவர் தேம்பித் திரிவர்
The lazy wail their woes

தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை
Nothing is bigger than dad’s counsel

தாயிற் சிறந்து ஒரு கோயிலும் இல்லை
There is no greater God than one’s mother

திரை கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு
Sail across to seek wealth

தீராக் கோபம் போராய் முடியும்
Rage could end in riot

துடியாப் பெண்டிர் மடியில் நெருப்பு
Apathetic woman is dangerous

தூற்றும் பெண்டிர் கூற்று எனத் தகும்
Woman’s slur will be deemed a plaint

தெய்வம் சீறின் கைதவம் மாளும்
God’s ire ruin craft

தேடாது அழிக்கின் பாடாய் முடியும்
Extravagance without earning results in penury

தையும் மாசியும் வையகத்து உறங்கு
During winter sleep in straw thatched dwelling

Related Articles

Back to top button